خیلی وقته یه گریه درست حسابی ندیدم


تمرین لیپ سینک - بخشی از دیالوگ فیلم سگ کشی، بهرام بیضایی